Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Regulamin zakupów w sklepie Pochi Design

1. Informacje ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.pochidesign.com (zwanego dalej Sklepem) jest Pochi Hanna Górnik, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w Opolu, przy ul. Krzemieniecka 23/5, 45-401. NIP 7542692104, REGON 160105930.

Rachunek do płatności: Bank PKO BP SA Odział I w Opolu

14 1020 3668 0000 5902 0430 4234

email: info@pochidesign.com

telefon: 696 463 817

ADRES KORESPONDENCYJNY ORAZ ADRES ZWROTÓW I REKLAMACJI

Ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik

1.2 Na potrzeby niniejszego Regulaminu Pochi Hanna Górnik zwana jest Firmą lub Sprzedającym, natomiast składający zamówienie Klientem.

 

2.Produkty

2.1 Sklep oferuje produkty gotowe oraz wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.

2.2 Wszystkie wystawiane na aukcjach produkty (o ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu) są nowe.

2.3 Zdjęcia produktów to najczęściej zdjęcia poglądowe (chyba, że zaznaczono inaczej) i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu będącego przedmiotem aukcji. Ewentualne różnice w kolorze mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.

 

3. Składanie zamówienia

3.1 Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nieposiadające osobowości prawnej.

3.2 Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie w Sklepie oświadcza jednocześnie, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3.3 Osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub instytucją nieposiadającą osobowości prawnej składając zamówienie w Sklepie oświadcza jednocześnie, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentuje.

3.4 Zamówienie można złożyć dopiero po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.5 Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia.

3.6 Kupujący zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia swój telefon komórkowy lub stacjonarny oraz adres e-mail w celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

3.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego nie można potwierdzić przez kontakt telefoniczny lub e-mail.

3.8 Po dokonaniu zamówienia do Klienta wysyłany jest automatycznie e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia i z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, jeżeli wybrana została forma „Przedpłata”.

 

4. Ceny

4.1 Ceny podawane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotówkach.

4.2 Ceny obowiązują przy zakupie jednego produktu. Klient zainteresowany większą ilością tego samego produktu lub zakupem kilku różnych produktów proszony jest o nawiązanie z nami kontaktu.

4.3 Koszty transportu stanowią odrębną pozycje i nie są składnikiem ceny.

 

5. Płatności

5.1 Jeżeli produkt dostępny jest ‘od ręki’, Klient decyduje o formie zapłaty za produkt w chwili dokonania zakupu. Do wyboru pozostają dwie możliwości:

5.1. Przedpłata przelewem – Klient dokonuje płatności w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dane do przelewu Klient otrzymuje w emailu wysyłanym     automatycznie po dokonaniu zakupu. Są one dostępne również w niniejszym Regulaminie.

5.1.2 Za pobraniem – zapłata następuje gotówką kurierowi w chwili dostarczenia przesyłki.

5.2 W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a/ Sprzedający przyjmuje, że Kupujący odstąpił od transakcji.

5.3 Jeżeli produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie, Klient zostanie poproszony o wpłatę całości należności przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

5.4 Każda transakcja dokumentowana jest fakturą wysyłaną pocztą elektroniczną.

5.5 Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, Klient zobowiązany jest dokonać w polskich złotych.

 

6. Realizacja zamówienia i transport

6.1 Jeżeli produkt znajduje się w magazynie, zostaje wysłany w terminie dwóch dni roboczych po zarejestrowaniu wpłaty na naszym koncie lub po wybraniu przez Klienta opcji zapłaty „za pobraniem”.

6.2 Jeżeli produkt jest w trakcie produkcji lub jest wykonywany na indywidualne zamówienie, termin wysyłki jest uzgadniany z Klientem indywidualnie w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6.3 Zakupione produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej lub paczkomatów Inpost.

6.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o jej otwarcie w momencie odbioru w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu wewnątrz opakowania prosimy o spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki (druki protokołów znajdują się w posiadaniu kuriera) oraz o jak najszybsze poinformowanie Sklepu o zaistniałej sytuacji.

6.5 W przypadku wysyłki za granicę obowiązuje przedpłata wnoszona na nasz rachunek bankowy. Szczegóły i koszty dostawy ustalane będą indywidualnie.

6.6 Nie istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych przedmiotów.

 

7. Odstąpienie od zawartej umowy / Zwroty (dotyczy wyłącznie Klienta będącego Konsumentem)

7.1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego (Hanna Górnik ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik, e-mail: info@pochidesign.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w paragrafie X , jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6 Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi będącym Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona na rachunek bankowy Klienta będącego Konsumentem, który zostanie przez niego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub podany Sprzedającemu w terminie późniejszym. Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Jeżeli Klient będący Konsumentem otrzymał już rzeczy w związku z umową powinien on odesłać je Sprzedającemu na adres Hanna Górnik ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

7.9 Klient będący Konsumentem będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.10 Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż byłoby to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.11 Zwracany produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu, którego cechy zabezpieczające nie są gorsze od opakowania oryginalnego.

7.12 Sprzedający wyłącza prawo do odstąpienia od zawartej umowy dla produktów stworzonych na indywidualne zamówienie klienta, według przesłanej specyfikacji.

 

8. Rękojmia, Gwarancja i Reklamacje

8.1 Kupujący będący Konsumentami mogą składać reklamacje dot. zakupionych produktów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną, a wady te zostaną stwierdzone w terminie dwóch lat od dnia wydania im produktu, jeżeli produkt był nowy oraz w terminie jednego roku od dnia wydania im produktu, jeżeli produkt był używany. Po tym okresie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w terminie czternastu dni od dnia ich złożenia. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Hanna Górnik, ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pochidesign.com.

8.2 Kupujący Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres zakładu Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym uzgodnieniu z Sprzedawcą sposobu dostarczenia reklamowanej rzeczy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.3 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

8.4 W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

8.4.1 korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedający zaś tylko pośredniczy w przekazaniu złożonej reklamacji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

8.4.2 korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady produktu – w przypadku Klienta będącego Konsumentem.

8.5 W stosunku do sprzedaży produktów na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.6 Klient nie będący Konsumentem, może złożyć reklamację dot. zawartej umowy sprzedaży, z uwzględnieniem jednak punktu 5 niniejszego paragrafu. Sprzedawca rozpoznaje tak złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Hanna Górnik, ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pochidesign.com.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadcza, iż owe dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

9.2 Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Klientem.

9.3 Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na każdym etapie realizacji umowy. Klient ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

 

10. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży produktu o numerze katalogowym ……………………………………….,

zawartej na podstawie mojego zamówienia z dnia …………………………………… ,

a dostarczonego mi w dniu ………………………………….. .

 

Produkt z którego rezygnuję odeślę niezwłocznie w stanie niezmienionym na adres:

Hanna Górnik ul. 1 Maja 9; 46-043 Biestrzynnik.

 

Dokonaną przeze mnie zapłatę za zwracany produkt proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa posiadacza rachunku: ……………………………………………………………………………….

Adres posiadacza rachunku: …………………………………………………………………………………

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..

Adres email: ……………………………………………; tel.: …………………………………………….

Data:……………………………………

 

11. Postanowienia końcowe:

11.1 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu.

Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się tutaj: www.uokik.gov.pl

11.2 Spory powstałe w wyniku realizacji umowy sprzedaży produktów lub realizacji usług zawartej z klientem niebędącym konsumentem poddane zostaną pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

11.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.