Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

7. Odstąpienie od zawartej umowy / Zwroty (dotyczy wyłącznie Klienta będącego Konsumentem)

7.1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego (Hanna Górnik ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik, e-mail: info@pochidesign.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w paragrafie X , jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6 Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi będącym Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona na rachunek bankowy Klienta będącego Konsumentem, który zostanie przez niego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub podany Sprzedającemu w terminie późniejszym. Klient będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Jeżeli Klient będący Konsumentem otrzymał już rzeczy w związku z umową powinien on odesłać je Sprzedającemu na adres Hanna Górnik ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

7.9 Klient będący Konsumentem będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.10 Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż byłoby to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.11 Zwracany produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu, którego cechy zabezpieczające nie są gorsze od opakowania oryginalnego.

7.12 Sprzedający wyłącza prawo do odstąpienia od zawartej umowy dla produktów stworzonych na indywidualne zamówienie klienta, według przesłanej specyfikacji.

 

8. Rękojmia, Gwarancja i Reklamacje

8.1 Kupujący będący Konsumentami mogą składać reklamacje dot. zakupionych produktów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną, a wady te zostaną stwierdzone w terminie dwóch lat od dnia wydania im produktu, jeżeli produkt był nowy oraz w terminie jednego roku od dnia wydania im produktu, jeżeli produkt był używany. Po tym okresie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w terminie czternastu dni od dnia ich złożenia. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Hanna Górnik, ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pochidesign.com.

8.2 Kupujący Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres zakładu Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym uzgodnieniu z Sprzedawcą sposobu dostarczenia reklamowanej rzeczy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.3 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

8.4 W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

8.4.1 korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedający zaś tylko pośredniczy w przekazaniu złożonej reklamacji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

8.4.2 korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady produktu – w przypadku Klienta będącego Konsumentem.

8.5 W stosunku do sprzedaży produktów na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.6 Klient nie będący Konsumentem, może złożyć reklamację dot. zawartej umowy sprzedaży, z uwzględnieniem jednak punktu 5 niniejszego paragrafu. Sprzedawca rozpoznaje tak złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Hanna Górnik, ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pochidesign.com.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.